Digital modenhed er den vigtigste faktor i din organisations digitale transformation

Vi nævner hyppigt begrebet “Digital modenhed” i Tokerød Plus, da det er vores store fokusområde. Det skulle det jo netop gerne være når vi har sat os for at fremme organisationers digitale modenhed i vores higen efter at gøre det digitale menneskeligt. Men hvad er digital modenhed egentlig?

Kort fortalt så er digital modenhed et udtryk for balancepunktet mellem Teknologi og Organisation – eller det er sådan ret forsimplet (reelt er det digital intensitet og transformationsledelses-intensitet – men det kommer vi tilbage til, for det kan godt blive lidt langhåret – og jeg vil ikke skræmme dig væk allerede her).

Digital modenhed er ikke et begreb, vi selv har opfundet baseret på en mavefornemmelse. Der ligger nogle grundige og tunge studier til grund for det. Vi er blevet meget inspireret af Capgemini og Massachusetts Institute of Technology (MIT), som hver især har bidraget markant til at definere og udforske begrebet digital modenhed (digital maturity). Særligt studierne bag Leading Digital (bog af Capgemeni) og The Digital Advantage (rapport af MIT).

– Hvad gik disse studier ud på?

Leading Digital har fokus på, hvad det er, der kendetegner de virksomheder, der formår at bruge digitale teknologier, som en strategisk fordel (benævnt ’digital masters’). Der er taget udgangspunkt i virksomheder i traditionelle brancher som produktion, lægemidler og finansielle ydelser. Studiet påpeger konkrete kapabiliteter, som ’digital masters’ har til fælles, og som andre virksomheder bør udvikle for at opnå samme succes. “Digital masters” skaber nemlig væsentlig højere profit, produktivitet og performance end gennemsnitlige virksomheder. Kapabiliteterne har at gøre med forretningsprocesser, kundeoplevelse, forretningsmodel og ledelse.

The Digital Advantage er en rapport baseret på 321 virksomheder fra forskellige brancher. Virksomhedernes økonomiske performance er sammenholdt med deres ’digitale modenhed’. De virksomheder, der er mest digitalt modne har vist sig at være 26% mere profitable end deres peers i branchen som er mindre digitalt modne..

Den enkelte virksomheds niveau af digital modenhed måles ud fra to dimensioner:

1) Digital intensitet, dvs investering i teknologi der ændrer måden hvorpå virksomheden opererer ift. kundeoplevelse, interne processer og forretningsmodel.

2) Transformationsledelses-intensitetdvs fokus på at skabe ledelsesmæssige kompetencer til at drive den digitale transformation i organisationen.

Niveauet af digital modenhed måles ved at se på om virksomheden ligger højt/lavt på henholdsvis digital intensitet og transformationsledelses-intensitet. Der kan altså forekomme 4 forskellige modenhedsstadier. Når den enkelte virksomhed er bevidst om, hvor den ligger ift. de 4 stadier, er det ifølge studiet klart hvilke indsatser virksomheden bør fokusere på, for at opnå højere digital modenhed og dermed profitabilitet.

Vi har i tidligere projekter benyttet Jane McConnells tilgang og framework til digital modenhed i relation til digital workplace med fokus på at styrke den interne vidensdeling, tværorganisatoriske samarbejde og corporate identity. Digital Workplace finder sted i samspillet mellem mennesker, organisation og tools. Rapporten belyser, at der med digital workplace følger en ny måde at arbejde på, som er mere åben, samarbejdende, engagerende – og i sidste ende mere produktiv. Den nye måde at arbejde på påvirker og påvirkes af bl.a. ledelsen, strukturen og kulturen i organisationen.

Rapporten tager udgangspunkt i en undersøgelse af 314 organisationer holdt op imod et ‘digital workplace scoreboard’ bestående af 9 dimensioner. Det interessante ved dette scoreboard og de 9 dimensioner er, at det muliggøres at måle en organisations modenhed ud fra 5 modenhedsniveauer. Karakteristisk for organisationer på de lave niveauer af digital modenhed er, at konceptet omkring digital workplace ikke rigtigt eksisterer. Disse organisationer er top-down styret og agerer ofte på ad-hoc basis. For organisationer på de høje niveauer er digital workplace indlejret i måden at arbejde på. Deling og “working out loud” er kendetegnet for disse organisationer. Digital workplace fører til et skift i flowet af information og samarbejde (collaboration), da traditionelle kommunikationsveje kan lettes og siloer kan nedbrydes. (se denne video – Jane McConnell on the digital workplace in a connected organization)

Graden af digitalisering
Vi diskuterer ofte med samarbejdspartnere og kunder hvorvidt graden af digitalisering kan påvises og dokumenteres. Vores tilgang til digitalisering er digital modenhed, for det handler ikke blot om hvor mange teknologier en virksomhed anvender, men i lige så høj grad hvor godt disse teknologier stemmer overens med formålet (rent forretningsmæssigt) og hvorvidt de er forankret i organisationen. Dermed ligger der et balancepunkt for enhver virksomhed mellem teknologi og organisation. Når dette balancepunkt opnås, vil man som organisation være i stand til at fremme den digitale modenhed. De virksomheder der har formået dette (de såkaldte Digirati virksomheder – ifølge MIT’s studie) opnår 26% øget profit ud fra samme investering (økonomiske ressourcer og aktiver).

“De virksomheder der mestrer det digitale (digital leaders) opnår 26% større profit end virksomheder i samme branche der ikke er digitalt modne”

Vi har på baggrund af ovennævnte studier, kombineret med vores egen faglige ekspertise og praktiske erfaringer, udarbejdet en relativt simpel model for at illustrere dette balancepunkt for digital modenhed.

Den lineære graf i midten illustrerer den digitale modenhed som også kaldes en organisations Digitale IQ. Denne graf er korreleret med organisationens evne til at skabe forretningsværdi via anvendelsen af digitale teknologier.
Når vi analyserer og måler en organisations digitale modenhed, kommer vi frem til et punkt i diagrammet, der angiver organisationens aktuelle digitale modenhed og hvad denne består af – det er en proces der involverer nøglepersoner fra selve organisationen. Først når man har kortlagt den aktuelle tilstand og aktuelle digitale modenhed kan man forholde sig til hvilke nye tiltag og fokusområder der skal bringes i spil, for at fremme den digitale modenhed – og skabe balance mellem teknologier og de organisatoriske elementer. Det er i dette “gap” mellem organisationens aktuelle digitale tilstand og fremtidige ambitionsniveau, der er grundlaget for den digitale transformation.

Vi har lavet en hierarkisk inddeling af de respektive digitale fokusområder i takt med at en organisations digitale modenhed fremmes. Det fundamentale step er at tage stilling til organisationens digitale tilstedeværelse – hvilke platforme, medier og kanaler skal organisationen være til stede på overfor sine respektive målgrupper (eksisterende kunder, potentielle kunder, medarbejdere, bestyrelse, samarbejdspartnere, osv.)  og med hvilket formål? Det sidste step er digital ledelse – hvorvidt ledelsen går forrest og viser vejen som rollemodel der investerer tid i det digitale hvad enten det er aktivt brug af intranettet, aktiv tilstedeværelse på Linkedin og øvrige sociale medier og evnen til at forstå de mange nuancer i “digital” og dermed kunne kapere hvor ressourcekrævende et område dette er. En oplagt og umiddelbar svaghed ved denne model, er den lineære tilgang – for virkeligheden og praksis er på ingen måde så lineær som det visualiseres i denne model – og man kan også som organisation være godt med på digital ledelse, uden at at veldefineret sine processer, som ligger lavere på den digitale modenhedskurve.

Dermed starter den digitale transformation med at tage stilling til følgende:

1) Hvor digitalt moden er vores virksomhed? 
2) Definition af organisationens digitale vision og målsætninger
3) Afstanden mellem den aktuelle tilstand og fremtidige målsætninger jf. forretningsstrategien. 

På baggrund af ovenstående udarbejdes en strategi og handlingsplan for at eliminere gappet mellem den aktuelle digitale tilstand og de fremtidige målsætninger. Men du skal være opmærksom på at det er en proces der kræver en god portion tålmodighed, da transformationen ikke blot indebærer en digital platform eller teknologi, men en helt række af dem og det at tilpasse og mobilisere organisationen tager tid og kræver en større indsats.